Ekologie

Úpravu odpadů na ČOV

Jedním ze zařízení sběrného dvora odpadů v Bezděkově je i čistírna odpadních vod. Tato ČOV slouží k úpravě tekutých nebezpečných odpadů, zejména zaolejovaných vod a kalů.

Jednotlivé části ČOV

Na čistírnu odpadních vod je možné přijímat a upravovat průmyslové vody a kaly s obsahem ropných látek. Ty jsou zde upravovány chemickou cestou pomocí koagulantů a flokulantů. Ke snížení pH je používáno 5% roztoku vápenného hydrátu. Vody jsou napouštěny do sedimentačních jímek přes gravitační odlučovač ropných látek, dále pak přes sedimentační jímky tyto vody napouštíme do reaktoru 4,4 m3, kde je prováděna jejich chemická úprava. Po té jsou vodu přečerpány do válcových nádrží 26 m3, kde je prováděna biologická úprava.

Kompostování odpadů

Na dvou silážních platech našeho sběrného dvora odpadů na ploše 1400 m2 je provozována kompostárna odpadů. Kompostárna je určená ke kompostování ostatních odpadů, při kterém se organické látky obsažené v kompostovatelných odpadech přeměňují formou fermentace ve využitelné látky. Tím současně dochází k redukci množství materiálu.

Překopávky kompostových zakládek provádíme nakladačem UNK 320 s drtící a mísící lžící ALLU SM 3-17/40.

Na třídění kompostů používáme bubnový třídič kompostů PEZZOLATO L 3000/3500 M. Používáme dvě síta s průměrem ok 12 mm a 38 mm.

Do kompostů nesmí být použity suroviny, které po skončení biologického zrání kompostu budou mít charakter cizorodých látek! Nejvyšší přípustné koncentrace sledovaných látek jsou stanoveny v ČSN 46 5735 Průmyslové komposty takto:

Produktem vznikajícím na naší kompostárně jsou průmyslové komposty, které mají širokou škálu použití při rekultivacích, v lesích apod.

 

Hodnocení rizik ekologické újmy

Od 1.1.2013 vzniká povinnost zpracovat HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY.

Informace

S účinností Zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě je každý povinný subjekt podle rozsahu provozní činnosti Př. č. 1 tohoto zákona povinen od 1.1.2013 zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě této povinnosti vyplývající ze zákona nabízí společnost FEMME a. s. přípravu a zpracování základního a rozšířeného hodnocení rizik ekologické újmy.

Cena

Cena zpracování hodnocení rizik ekologické újmy je u každého subjektu individuální. Závisí na počtu provozních činností v každé provozovně a existujících předmětech ochrany ŽP v okolí dotčených provozoven (ochranná pásma vodních zdrojů, vymezené ptačí oblasti atd.).
Kontaktujte nás a vyžádejte si cenovou nabídku na femme@femme.cz

Likvidaci starých ekologických zátěží

Součástí nabízených služeb a činností naší společnosti je i komplexní realizace sanace starých ekologických zátěží a škod.

Jedná se zejména o: