Poradenská činnost

Společnost FEMME a. s. poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a podnikové ekologie. Součástí podnikové ekologie je poskytování poradenské a konzultační činnosti při praktickém naplňování právních norem v oblasti životního prostředí.

Nabízené poradenské činnosti

Souhlasy, povolení či vyjádření a komunikace s orgány státní správy

Zastupování společnosti při jednání s kontrolními orgány státní a veřejné správy činnými v úseku ochrany životního prostředí za účelem získání jejich souhlasu, povolení či vyjádření vč. zajištění veškerých administrativních povinností.

Preventivní kontroly

Zajišťování preventivních kontrol v souladu s platnou legislativou v oblastech (nakládání s odpady, chemickými látkami a přípravky, ochrany vody, ovzduší a dalších) životního prostředí s četností 1x za měsíc a následně vyhotovení písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a navrhnutí opatření k odstranění nalezených závad.

Výstražné symboly a identifikační listy

Zajištění dodání výstražných symbolů nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků, identifikačních listů nebezpečných odpadů a označení pro shromažďovací prostředky na odpady.

Evidence odpadů

Vedení evidence všech druhů odpadů v rozsahu dané platnou legislativou:

  • Vedení vnitřní evidence odpadů
  • Zpracování ročního hlášení o odpadech
  • Zpracování ročního výkazu o odpadech pro ČSÚ

Evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v rozsahu dané legislativou:

  • Zpracování oznámení o poplatcích za zdroje znečišťování ovzduší
  • Zpracování souhrnné provozní evidence za zdroje znečišťování ovzduší
  • Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel
  • Zpracování oznamovacího listu uživatele těkavých organických látek

Hodnocení rizik ekologické újmy

Příprava a zpracování základního a rozšířeného hodnocení rizik ekologické újmy podle rozsahu provozní činnosti.

Informační a ekologický servis o změnách legislativy

Poskytování informačního ekologického servisu o změnách legislativy a podávání návrhů na zavedení změn do provozu v oblasti životního prostředí.

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

Zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování.

Hodnocení vlivu na životní prostředí

Zastupování společnosti, příprava a zajištění činnosti v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) týkající se zejména zpracování oznámení, zajištění a provedení procedury a zpracování dílčích hodnocení.

Systém řízení managementu ISO

Vypracování dokumentace pro EMS podle rady normy ČSN EN 14 001. Pravidelná aktualizace stávající dokumentace EMS dle požadavků klienta.

Školení ADR

Poradenská a konzultační činnost při přepravě nebezpečného nákladu podle dohody ADR.

Školení bezpečnosti a požární ochrany

 Zajištění školení na bezpečnost a požární ochranu.

 

Rádi s Vámi zkonzultujeme vše potřebné a osobně dojednáme cenu. V případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte naši společnost.